Informacja prawna - Vitalcasa

Porównaj oferty

Niniejsza informacja prawna reguluje ogólne warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem URL https://www.vitalcasa.com (dalej: strona internetowa), którą Vitalcasa udostępnia publicznie użytkownikom Internetu.

Korzystanie ze strony internetowej oznacza pełną i nieograniczoną akceptację każdego z postanowień zawartych w niniejszej Informacji prawnej. W związku z tym użytkownik witryny musi uważnie przeczytać niniejszą informację prawną przy każdej okazji, w której zamierza korzystać ze strony, ponieważ tekst może zostać zmodyfikowany według uznania właściciela strony lub ze względu na zmianę legislacyjną , orzecznictwo lub praktykę biznesową.

 

1.- WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ.

Nazwa posiadacza: ATP Viviendas 2003, S.L.
Siedziba: C / Carlos Sentí 3
Miasto: Dénia
Prowincja: Alicante
Panstwo Hiszpania
Kod pocztowy: 03700
C.I.F./D.N.I.: B53808895
E-mail: info@vitalcasa.com

2.- PRZEDMIOT.

Witryna ma na celu promowanie działalności Vitalcasy w zakresie nieruchomości oraz zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji i usług, które Vitalcasa zapewnia zainteresowanym osobom lub organizacjom.

3.- DOSTĘP I KORZYSTANIE Z INTERNETU.

3.1. – Darmowy dostęp i korzystanie z sieci.
Dostęp do strony jest bezpłatny dla użytkowników.
3.2. – Rejestracja użytkownika.
Zasadniczo dostęp do strony internetowej i korzystanie z niej nie wymaga wcześniejszej subskrypcji ani rejestracji użytkowników.

4. INHALT DER WEB.

Językiem używanym przez właściciela na stronie jest hiszpański. Jest to oryginalny język witryny, chociaż dostępne są tłumaczenia na inne języki. Vitalcasa nie ponosi odpowiedzialności za niezrozumienie lub niezrozumienie oryginalnego języka strony przez użytkownika ani za jej konsekwencje. Podobnie Vitalcasa nie ponosi odpowiedzialności za brak zrozumienia lub zrozumienia tłumaczeń na inne języki lub ich konsekwencje.

Vitalcasa może modyfikować zawartość bez uprzedniego powiadomienia, a także usuwać i zmieniać je na stronie internetowej, na przykład sposób dostępu do nich, bez żadnego uzasadnienia i swobodnie, nie ponosząc odpowiedzialności za konsekwencje, jakie mogą powodować dla użytkowników.

Zabrania się wykorzystywania zawartości strony internetowej w celu promowania, zawierania umów lub rozpowszechniania reklam lub informacji własnych lub stron trzecich bez wyraźnej zgody Vitalcasy, ani wysyłania reklam lub informacji za pomocą usług lub informacji udostępnianych użytkownicy witryny, niezależnie od tego, czy korzystanie jest bezpłatne, czy nie.

Informacje podane na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny, a Vitalcasa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w niej występujące. Podobnie informacje te nie są wiążące, szczególnie w odniesieniu do opisu, cen i zdjęć nieruchomości i nieruchomości promowanych za pośrednictwem strony internetowej, a Vitalcasa nie ponosi odpowiedzialności za błędy w nich zawarte.

Lokalizacja nieruchomości i nieruchomości wyświetlanych za pomocą interaktywnych map na stronie jest przybliżona i nie wskazuje ich dokładnej lokalizacji. Vitalcasa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy odzwierciedlone w interaktywnych mapach udostępnianych przez strony trzecie.

Zarówno dostęp do strony internetowej, jak i niezgodne z prawem wykorzystanie informacji w niej zawartych jest wyłączną odpowiedzialnością osoby, która ją wykonuje. Vitalcasa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, szkody lub szkody, które mogą wyniknąć z takiego dostępu lub użytkowania. Vitalcasa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy bezpieczeństwa, które mogą wystąpić, ani za szkody, które mogą zostać spowodowane w systemie komputerowym użytkownika (sprzęt i oprogramowanie) lub w przechowywanych w nim plikach lub dokumentach, w wyniku.

5.- OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Zarówno dostęp do strony internetowej, jak i niezgodne z prawem wykorzystanie informacji w niej zawartych jest wyłączną odpowiedzialnością osoby, która ją wykonuje. Vitalcasa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, szkody lub szkody, które mogą wyniknąć z takiego dostępu lub użytkowania. Vitalcasa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy bezpieczeństwa, które mogą wystąpić, ani za szkody, które mogą zostać spowodowane w systemie komputerowym użytkownika (sprzęt i oprogramowanie) lub w przechowywanych w nim plikach lub dokumentach, w wyniku:

– obecność wirusa na komputerze użytkownika wykorzystywanym do łączenia się z usługami i treścią strony internetowej,
– awaria przeglądarki,
– i / lub korzystanie z nieaktualizowanych wersji.
Vitalcasa nie ponosi odpowiedzialności za niezawodność i szybkość hiperłączy, które są włączone do sieci w celu otwarcia innych stron. Vitalcasa nie gwarantuje przydatności tych linków, ani nie ponosi odpowiedzialności za treści lub usługi, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem tych linków, ani za prawidłowe funkcjonowanie tych stron.
Vitalcasa nie ponosi odpowiedzialności za wirusy lub inne programy komputerowe, które niszczą lub mogą uszkodzić systemy lub sprzęt komputerowy użytkowników podczas uzyskiwania dostępu do jego strony internetowej lub innych stron internetowych dostępnych za pośrednictwem linków na tej stronie.

6.- WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII „COOKIE”.

Witryna wykorzystuje pliki cookie jako sposób gromadzenia informacji, gdy użytkownik porusza się po niej, aby poprawić komfort użytkowania i interfejs. Możesz zapoznać się z naszą polityką dotyczącą plików cookie, która przez cały czas szanuje poufność i prywatność tej polityki.

7.- WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA.

Własnością Vitalcasy są wszelkie prawa własności komercyjnej i intelektualnej strony internetowej oraz treści w niej zawartych. Korzystanie z witryny lub jej zawartości może być wyłącznie prywatne. Wszelkie inne wykorzystanie obejmujące kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, przekształcanie, wykorzystanie komercyjne, komunikację publiczną lub jakiekolwiek inne podobne działanie jakiejkolwiek lub całej zawartości Witryny jest zabronione, dlatego żaden użytkownik nie może tego zrobić bez uprzedniej pisemnej zgody Vitalcasy.

8.- POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH

Vitalcasa gwarantuje ochronę i poufność danych osobowych lub dowolną inną formę, którą zapewniają nam użytkownicy za pośrednictwem strony internetowej, zgodnie z ustawą organiczną 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych.
Wszystkie dane udostępnione Vitalcasie lub jej pracownikom zostaną zawarte w zautomatyzowanym pliku danych osobowych utworzonym i przechowywanym na odpowiedzialności Vitalcasy, niezbędnym do świadczenia usług wymaganych przez użytkowników.
Dostarczone dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środków bezpieczeństwa (dekret królewski 1720/2007 z 21 grudnia). W tym sensie Vitalcasa ustanowiła prawnie ustalone poziomy ochrony i zainstalowała wszystkie dostępne środki techniczne. Użytkownik musi jednak pamiętać, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są niepodważalne.
W przypadku gdy zostanie uznane za właściwe, aby dane osobowe zostały ujawnione innym firmom, użytkownik zostanie poinformowany o przekazanych danych, celu pliku oraz nazwie i adresie upoważnionego przedstawiciela, tak aby była wyraźna zgoda w tym zakresie.
Zgodnie z postanowieniami RODO użytkownik może skorzystać z przysługującego mu prawa dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem info@vitalcasa.com.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz naszą Politykę prywatności.

9.- OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO I WŁAŚCIWA JURYSDYKCJA.

Niniejsza informacja prawna będzie interpretowana i regulowana zgodnie z prawem hiszpańskim. Vitalcasa i użytkownicy wyraźnie zrzekają się wszelkich innych obowiązujących jurysdykcji i poddają sądy i sądy miejsca zamieszkania użytkownika w przypadku wszelkich sporów wynikających z dostępu do Witryny lub korzystania z niej. W przypadku, gdy użytkownik zamieszkuje poza Hiszpanią, Vitalcasa i użytkownik poddają się sądom miejsca zamieszkania Vitalcasa wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji.